fbpx

הסכם תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר ״TasKey ״

 1. אתר טסקי http://www.taskey.co.il (להלן:”TasKey” ו/או ״טסקי״) פועל ומנוהל ע״י TasKey ו/או ע״י חברת טסקי (בי אמ גי תקשורת 204506679) או מי מטעמה.
 2. האתר מאפשר שירות וניהול לקוחות ו/או לידים למוקדי מכירות, מוקדי שירות וחברות אשר מעוניינות בסדר ושליטה בדאטה של הארגון ו/או החברה.
 3. מערכת האתר הינה בפורמט וובי ומאפשרת גישה אל הנתונים שהזנתם בכל רגע נתון באצעות דפדפן וזאת לאחר התחברות הגולש ו/או משתמש באמצעות יוזר וסיסמה (להלן: “המשתמש”).
 4. תנאי השימוש והניווט באפליקציית TasKey מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.
 5. TasKey רשאית לערוך שינויים ותיקונים בתנאי שימוש אלו, על פי שיקול דעתה הבלעדי ועל המשתמש האחריות להתעדכן מעת לעת.
 6. TasKey רשאית להסיר משתמש שעבר על הסכם זה באופן מיידי ו/או מכל סיבה שתראה לנכון ואינה מתחייבת למתן הסבר.
 7. גלישה ו/או שימושבאתר (להלן: “האתר”) על ידך, שימוש במוצרים ו/או השירותים של האתר, ביקור באתר ללא הרשמה (“מבקר”), הרשמה לאתר ו/או פתיחת חשבון, מהווים, כל אחד מהם, הסכמה לתנאי השימוש שלהלן, שנקבעו על ידי TasKey.
 8. עצם השימוש באתר או בכל שירות הקיים באתר, כולל ומבלי להגביל, ביקור וגלישה באתר, מהווה הסכמתך לתנאי הסכם זה.
 9. המשתמש ו/או המבצע כל פעולה באתר, מבצע שימוש בשירות הקיים באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומסכים לקבלם, וכי לא יהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד האתר ו/או נגד החברה ו/או נגד מפעיל האתר, בעלי האתר, ראשי TasKey, סוכניהם, שלוחיהם ו/או כל מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות TasKeyעל פי תנאי השימוש.
 10. רק הכלים שיפורסמו בתנאי שימוש אלו יחייבו את “TasKey” כלפי מבצעי הפעולות ו/או המשתמשים באתר.
 11. במקרה של תלונה, תביעה, מחלוקת, ו/או עימות שבו המשתמש מעורב עם צד שלישי, TasKey רשאית למסור פרטים ו/או כל מידע נחוץ על מנת ליישב את העימות.
 12. תנאי השימוש הם הסכם הקובע את תנאי השימוש שיחולו על שימוש באתר על ידך- המשתמש. על ידי שימוש באתר, אתה – המשתמש, מסכים לנהוג על פי כל תנאי השימוש המפורטים לעיל ולהלן.
 13. זכות השימוש באתר הינה אישית למשתמש ולא ניתנת להעברה לכל צד ג’.
 14. המשתמש הינו האחראי הבלעדי להגנה על פרטי הגישה לאתר ו/או בכל הקשור בו.
 15. המשתמש מכיר בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת TasKey, ו TasKey לא תהיה אחראית לכל שיבוש ולכל איבוד מידע בזמן העברת מידע על גבי האינטרנט. ייתכן והאתר לא יהא זמין מעת לעת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה שוטפת. בשל נסיבות התלויות בTasKey וכן בשל נסיבות אשר אינן תלויות בTasKey, כמו כן, יתכן שגישה לאתר תופרע, תושעה ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות. הנך פוטר את TasKey בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לך עקב האמור לעיל.
 16. לTasKey תהיה הזכות, בכל עת, לשנות את מבנה האתר ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה ו/או שימוש של האתר, לרבות תוכן, שעות פעילות וציוד הנדרש לצורך גישה ושימוש באתר. TasKey רשאית להפסיק הפצתו של כל מידע, רשאית לשנות או להפסיק כל שיטת העברת מידע ורשאית לשנות אתמהירויות העברת המידע או כל מאפיין אותות ו/או מאפיין שידור אחרים.
 17. בהרשמה לאתר הנך מאשר בזאת כי הנך מעל גיל 18, היות ועל פי חוק זהו הגיל המספק כשרות משפטית ליצירת הסכם והיות והאתר אינו מיועד לגולשים מתחת לגיל 18. במידה ויתברר כי המשתמש מתחת לגיל 18 חשבונו באפליקציית TasKey יושבת.
 18. בעצם הזנת הפרטים האמורים הנך מצהיר כי אלו הפרטים שלך וכי הנם נכונים, מדויקים ומלאים ואשר הינם בבעלותך, כרטיס האשראי שלך הונפק בישראל והנך מצהיר כי הינו כרטיס האשראי האישי שלך- כרטיס אשראי, מכל סוג שהוא, הנמצא ברשותך ובבעלותך והנושא את שמך.
 19. ככל ותבחר להשתמש בשירותים הכרוכים בתשלום תדרש להסדיר אמצעי תשלום וככל והתשלום יבוצע ללא הפרטים המלאים שלהם, TasKey תהיה רשאית לבטל את המנוי ו/או למחוק את הנתונים של המשתמש.
 20. ל TasKey שמורה הזכות לבטל את ההתקשרות בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדוייקים וכן מכל סיבה שהיא בכל עת ומבלי שתדרש לנמק. הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית עפ”י חוק. החברה ו/או היוצר יהיו רשאים לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שנגרמו ו/או יגרמו ליוצר ו/או TasKey ו/או מי מטעמם עקב שיבוש הליכים באפליקצייה. מועד קבלת ההצעה שלך כפי שנרשם במחשבי TasKey הוא המועד הקובע לכל דבר ורישומו במחשבי TasKey ישמש ראיה מכרעת בעניין זה .
 21. בגלישה באתר TasKey, הינך מקבל את התנאים כפי שמפורטים בהסכם זה ובהסכמים לעיל במלואם ולא תשמע בטענה שלא קראת את תנאי השימוש ו/או לא הבנת את משמעותם.

אבטחת מידע ושימוש

 1. עניין האבטחה ושימוש במידע יפורט בהרחבה בנספח מדיניות פרטיות המצורף כקובץ נפרד.

השירותים המופיעים באתר  

 1. TasKey רשאית לספק שירותים באמצעות צד ג׳ אך אינה אחראית על טיבם של השירותים אלה.
 2. TasKey מוכנה לספק שירותי תמיכה עבור המשתמשים אך אינה מתחייבת לכך, וע”פ שיקול דעתה הבלעדי רשאית להגביל או להפסיק את שירותי התמיכה.

חיובים, תשלומים ומדיניות ביטול

 1. TasKey מאפשרת רישום ו/או כניסה באמצעות תשלום מנוי חודשי מתחדש.
 2. הוספת משתמשים ו/או יוזרים  עלולה לגרום חיוב ו/או שדרוג חבילה בהתאם לצורך.
 3. יובהר כי TasKey שומרת לעצמה את הזכות לשנות זאת, ובכלל זה להפסיק, להשעות ו/או לבטל, את תנאי השימוש ו/או את מדיניות הפרטיות, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ואף ללא סיבה וכן ללא חובת נימוק וללא חובה למסור הודעה בנדון. שינויים אלו יכולים לכלול, בין השאר, הוספת עמלות ותשלומים.
 4. ככל ונגרם נזק למשתמש בגין כך לא תהא לו עילה לפיצוי או תביעה בגין כך.
 5. משתמש אשר בחר לבטל את הרכישה, הינו מוותר על התמורה וזאת ככל ולא התקבלה עדיין. ככל והתקבלה תמורה דהיינו – הורדת הקובץ ו/או אפשרות להורדת הקובץ הקולי וככל ולא מדובר במחדל של טסקי, לא יושבו כספים והכל בכפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981.
 6. יודגש, כי בעלי TasKey עשויים ורשאים לשנות את התמחור בכל עת.
 7. ככל ומדיניות התמחור תשתנה, תוכל TasKey, ע״פ שיקול דעתה הבלעדי, לבחור שלא לגבות עמלה, או לגבות עמלה מלאה ו/או עמלה חלקית וזה ללא כל מתן הסבר ו/או פירוט.
 8. כמו״כ ככל ותחפוץ רשאית TasKey לגבות עמלה שונה מכל אחד וכן לתת תנאים שונים לכל משתמש ובהסכם נפרד המהווה חלק בלתי נפרד מההסכם המצוי באתר זה.
 9. אם המשתמש אינו מעוניין בחידוש המנוי בתום התקופה עליו מוטלת האחריות לביטול המנוי טרם יחודש לכל הפחות 72 שעות טרם סיום תקופת המנוי הנוכחית.
 10. משתמש אשר יפר את תנאי השימוש, ו/או יעשה שימוש הנוגד לחוק, רשאית TasKey להסיר את פרטי ההתקשרות עמו באתר ובמידה ותבחר רשאית אף לא להחזיר את התשלומים שהתקבלו ככל ונתקבלו.
 11. יודגש, כי TasKey מסירה כל אחריות מצידה במידה ויתברר כי משתמש ניסה לבצע הונאה ו/או התנהג שלא כדין.
 12. יצוין, כי TasKey לא תישא בהוצאות הכרוכות עקב ביטול עסקה ו/או ביטול ו/או הפרה של התנאים באתר ו/או עקב הפרת החוק, יחויב המשתמש בכל העלויות הנ״ל.
 13. כמו״כ, TasKey רשאית לבטל עסקה ו/או ביטול מהסיבות הבאות: אירעה תקלה שגרמה לביטול העסקה ומימושה ו/או המשתמש הפר את תנאי ההסכם, ו/או משתמש המבצע פעילות בלתי חוקית ו/או במקרה של טעות בתום לב בהזנת הנתונים.
 14. במידה ומשתמש ו/או נותן שירות הפר את הכללים ו/או התחזה לגורם אחר ו/או ביצע הונאה ו/או לא סיפק נתונים מלאים, ו/או יעשה שימוש הנוגד לחוק TasKey רשאית לבטל בכל עת את העסקה.
 15. על המשתמש החובה לבדוק את הסכם ההתקשרות מול ספק הסלולר ו/או ספק האינטרנט ולוודא כי אין עלויות הכרוכות בשימוש באתר. עלויות בגין שיחה, גלישה, הודעת תמונה, הודעת טקסט וכדו׳ וכן שימוש בכל תכונה הקיימת באתר.

מאגרי מידע והיעדר אחריות 

 1. השימוש באתר הינו באחריות המשתמש בלבד.
 2. המשתמש מצהיר בזאת כי לא יבצע כל שימוש במידע רגיש או בפרטים של צד ג׳. ככל ונעשה שימוש במידע זה המשתמש אחראי לכך ומתחייב לפצות את טסקי ו/או כל גורם אחר שנפגע כתוצאה מכך.
 3. הינך אחראי עבור הטלפון ו/או המחשב ו/או המכשיר הנייד ו/או חומרה וכל ציוד אחר שעושה בו שימוש על מנת לגלוש באתר זו.
 4. TasKey לא תהיה אחראית לכל אלה ולנזקים שיגרמו כתוצאה מגלישה באתר זאת, הן לציוד ו/או לחומרה ו/או לתוכנה של המשתמש.
 5. יודגש כי TasKey לא תהיה אחראית לכל נזק ממוני ו/או נזק אישי שייגרם באופן ישיר או עקיף כתוצאה משימוש באתר.
 6. בפעילות שלא על פי תנאי השימוש, מסכים המשתמש בזאת להגן ולפצות את TasKey מפני כל תביעה ו/או דרישה ו/או הוצאות שכר טרחת עורכי דין, הקשורים לפעילותו שלא כדין. הן פגיעה בזכות היוצרים ו/או בפטנט והן בפעילות אחרת המפרה את התנאים וזאת מבלי להגביל. בהסכמה זאת משחרר המשתמש את TasKey מכל אחריות לפעילותו שלא כדין.
 7. TasKey אינה אחראית על פרסומות וקישורים לאתרים חיצוניים המופיעים באתר ואין לראות בהופעתם באתר כעידוד או המלצה של TasKey לתכנם.
 8. יובהר, כי לTasKey אין כל שליטה על אתרים אלה אי לכך מסירה TasKey כל אחריות למדיניות והתנהגות אתרים אלה. כניסה לאתרים אלה הינם באחריות מלאה של המשתמש.
 9. ככל ותבחר לאחסן את מאגר המידע בשרתי טסקי הרי שהנך מצהיר כי המידע והגישה אליו תהיה אך ורק לך ולעובדים שלך והנך מתחייב לא לסחור במידע זה ו/או להעביר מידע זה לגורם אחר מלבד האמורים בסעיף זה.
 10. ככל ותבחר כאמור לאחסן מידע זה בשרתי החברה, ״טסקי״ לא תהיה ״בעלים״ של מידע זה. המידע ישאר מוצפן ולא תהיה לטסקי גישה למידע זה ועל כן לא יחולו עליה ההוראות האמורות בחוק הגנת הפרטיות. לטסקי לא תהא אחריות למידע זה ועל המשתמש האחריות המלאה לגבי כל שימוש במידע, אחזקתו ו/או כל דרישה ו/או כל הפרה של חוק הגנת הפרטיות ו/או חוק אחר העוסק באמור והינו מתחייב כי יפצה וישפה את טסקי מפני כל תביעה ו/או דרישה עקב הפרה כאמור.
 11. הנך מצהיר כי המידע המוזן לאתר טסקי הינו בבעלותך וטסקי לא תעשה כל שימוש במידע זה מלבד לספק לך שירות והכל כאמור ובכפוף למדיניות הסכם תנאי שימוש ומידניות פרטיות של אתר זה.
 12. זכויות היוצרים על יצירות ופיתוחים שיעשו במהלך עבודה משותפת, יהיו שייכות לטסקי, ולא תהא למפתח כל זכות ו/או דרישה לגביהן.

זכות יוצרים קנין וסימני מסחר

 1. סימני המסחר, יצירה וכל אלמנט מאתר ״TasKey״ הינם בבעלות טסקי וכל שימוש בהם או בצורתם מהוות הפרה של זכויות היוצרים השמורות ל  TasKey.
 2. טסקי לא מאשרת שימוש אחר בקבצי התוכן מהשימוש האמור להתבצע. ככל ויעשה המשתמש שימוש אחר ממה שהוגדר בהסכם זה – תהא ראשית טסקי לתבוע אותו על שימוש והפרה של זכויות היוצרים השמורות לה וכאמור בסעיף קודם.
 3. טסקי מאשרת שימוש באתר למטרות האמורות בהסכם זה ואוסרת כל שימוש אחר לרבות שימוש בנתונים הטכניים וקוד האתר.

שינוי תנאי ההסכם וביטולו    

 1. ככל ותחפוץ TasKey רשאית בכל עת לשנות את התנאים ו/או להחליט כי היא מסירה את האתר, או משנה את מהותה וזאת ללא כל סיבה או מחויבות למסור הודעה על כך למשתמש.
 2. שהות או הימנעות מפעולה על ידי TasKey לא תחשב לוויתור זכויותיה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. כל מקרה לגופו ואין להשליך ממקרה אחד למשנהו. TasKey רשאית לממש את זכויותיה בכל עת. 

סמכות שיפוט 

 1. הדין החל עליך כמשתמש ו/או כמבצע פעולות באתר, הוא הדין הישראלי בלבד.
 2. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב, במדינת ישראל ולא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
 3. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, המשתמש מסכים כי תקופת ההתיישנות לגבי כל דרישה ו/או תביעה נגד TasKey ו/או מי משלוחיה, תוגבל לתקופה של 4 חודשים והצדדים יראו זאת כהסכם לגבי לתקופת ההתיישנות כמשתמע בחוק (חוק ההתיישנות, תשי״ח- 1958).

יצירת קשר

 1. אנו עושים כל מאמץ כדי ליצור חוויית גלישה ושירות נעימים ויעילים באפליקציית TasKey, במקרה של אי שביעות רצון ו/או להצעת ייעול ו/או לכל שאלה, ניתן לפנות אל שירות הלקוחות שלנו בכתב באמצעות “צור קשר” באתר.
 2. TasKey וצוות הניהול של האתר מאחלים לך גלישה מהנה ובהצלחה.